Spletni multimedijski portal ucilnicavnaravi.si je osrednja predstavitvena točka projekta Vzpostavitev izvedbenih pogojev za izkustveno izobraževanje za trajnostni razvoj (krajše: TR-ERM). Vsebine projekta promoviramo z imenom Učilnica v naravi. Projekt poteka na izbranih območjih celotne Slovenije, vsebinsko pa je umeščen v širši evropski prostor. Projekt vodi in povezuje ddr. Ana Vovk Korže.

Kaj počnemo?

Bistvo projekta je izobraževanje za trajnostni razvoj in pristop k odgovornemu odnosu do naravnih virov, kar omogočajo ekoremediacije. V okviru projekta postavljamo izobraževalne poligone in učne točke za raziskovanje, učenje in poučevanje v različnih delih Slovenije. Mladim želimo ponuditi avtentično okolje za pridobivanje neposrednih izkušenj v naravi. Pomembno je izkustveno izobraževanje v realnem regionalnem okolju in v povezavi z globalnimi problemi, vezanimi na vodo, prst in biodiverziteto. Mladi si na učnih poligonih pridobivajo izkušnje timskega dela, lastnega raziskovalnega dela, problemskega pristopa in sodelovanja z lokalnimi skupnostmi. Pri terenskem delu so jim na voljo e-gradiva.

Učilnica v naravi v Dravinjski dolini je že umeščena v Evropsko učilnico v naravi. Z mednarodnimi izkušnjami želimo lokalne specifične razmere prenesti na evropski nivo in s tem odpreti Slovenijo kot evropsko učilnico v naravi.

S projektom za različne ciljne publike razvijamo naslednje kompetence:

 • Razumevanje prostora in njegovih sestavin, okoljskih problemov ter procesov v naravi in možnosti njihove uporabe za varovanje in obnovo okolja kot razvojne priložnosti za lokalne skupnosti.
 • Razumevanje trajnosti preko okoljskega, ekonomskega in družbenega vidika.
 • Poznavanje pomena izobraževanja javnosti za skladen trajnosti razvoj.
 • Poznavanje IKT tehnologije in projektnega dela s področja ekoremediacij kot orodja za trajnostni razvoj.
 • Obvladanje okoljskih ciljev in njihovega doseganja z ekoremediacijami (ERM).
 • Obvladanje pomena zavarovanih območij in ekološko pomembnih območij kot potencial regije za trajnostni razvoj lokalnih skupnosti.
 • Obvladanje sodelovanja z javnostjo pri načrtovanju razvoja na lokalni ravni.
 • Razumevanje interakcij med fizičnimi in družbenimi dejavniki v okolju.

Financerji in izvajalci

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šolstvoin šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«; prednostn eusmeritve »Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja«.

Projekt izvaja podjetje za aplikativno ekologijo Limnos s partnerji:

 • Univerza v Mariboru – Filozofska fakulteta,
 • Razvojna agencija Kozjansko,
 • Energetska agencija za Podravje – Zavod za trajnostno rabo energije,
 • Zavod za razvoj in izboljšanje infrastrukture ter socialnega okolja RISO.

Projekt se izvaja v močni povezavi z organizacijami, ki se ukvarjajo s trajnostnimi pristopi v izobraževanju (Ekošole, Konzorcij biotehniških šol, Center za poklicno izobraževanje, Andragoški center Slovenije, lokalna podjetja in občine).

Dodatno gradivo in povezave

Učna in multimedijska gradiva

V sklopu projekta so nastala številna učna in multimedijska gradiva. Predlagamo, da si učne liste, opise učnih poti in učnih poligonov, prostorske slike, ter foto- in videoreportaže s terena ogledate v sekcijah ModražeDole in Učilnica v naravi.