Projekt Vzpostavitev izvedbenih pogojev za izkustveno izobraževanje za trajnostni razvoj delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šolstvoin šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«; prednostn eusmeritve »Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja«.

Izvajalci oz. partnerji projekta so:

Projekt se izvaja v močni povezavi z organizacijami, ki se ukvarjajo s trajnostnimi pristopi v izobraževanju (Ekošole, Konzorcij biotehniških šol, Center za poklicno izobraževanje, Andragoški center Slovenije, lokalna podjetja in občine).