Energetska agencija za Podravje – zavod za trajnostno rabo energije
Smetanova ulica 31, 2000 Maribor
www.energap.si
Odgovorna oseba za izvedbo projekta: dr. Vlasta Krmelj, direktorica

O projektem partnerju

Poslanstvo Energetske agencije za Podravje (EnergaP) je širjenje znanja in aktivno delovanje na področju učinkovite rabe energije (URE) in rabe obnovljivih virov energije (OVE), kar predstavlja potencial tudi za razvoj Podravja.

Energetska agencija za Podravje pomaga razvijati ideje, pripravljati in izvajati projekte ter poglablja znanja za učinkovito rabo energije in rabo obnovljivih virov energije, kar vodi k zmanjšanju emisij topolgrednih plinov, predvsem na področju, kjer tržni mehanizmi niso dovolj učinkoviti. Občanom in podjetjem predstavlja instrumente energetskega upravljanja (managementa), ki so ključ do zniževanja stroškov za energijo in povečujejo konkurenčnost gospodarskega sektorja. Agencija nudi razlago in pomoč pri implementaciji evropske in slovenske zakonodaje na lokalnem nivoju ter pomoč pri pridobivanju finančnih virov, predvsem na področju investiranja v URE in OVE.

Cilj Evropske unije je dolgoročno zagotoviti redno dobavo energije za ljudi in podjetja po primerni ceni in ob upoštevanju varovanja okolja. V skladu s cilji, ki jih je v svojih dokumentih predstavila Evropska komisija, želimo z delovanjem v lokalni skupnosti in s promocijo učinkovite rabe energije zmanjšati emisije CO2 in prispevati svoj delež k zmanjšanju porabe energije za 20 % do leta 2010. Prav tako želimo prispevati k večji uporabi obnovljivih virov energije in doseganju cilja, ki predvideva delež obnovljivih virov pri pridobivanju energije v višini 12% do leta 2010.

Agencija deluje tudi na področju trajnostnega prometa in zmanjševanja onesnaževanja zraka zaradi prometa. Z izvajanjem ukrepov na lokalni ravni želimo doseči cilj, da bodo alternativna goriva, vključno z biogorivi predstavljala vsaj 20% porabe goriva v osebnih avtomobilih in tovornjakih do leta 2020.

Z delom želimo okrepiti tudi sodelovanje med slovenskimi partnerji in vzpodbujati mednarodno sodelovanje ter sodelovanje z Evropsko komisijo. Predstavljamo primere dobrih praks na področju URE in OVE. Spletno stran aktivno oskrbujejo z ažurnimi informacijami in izobraževalnimi gradivi. Organiziramo različne oblike izobraževanja, delavnice, svetovanja, konference, okrogle mize za različne ciljne skupine prebivalstva: gospodinjstva, javni sektor, podjetja, obrtnike, šolarje, kmetijce in zaposlene v storitvenih dejavnostih. Javno in redno poročamo o izvedenih aktivnostih in doseženih rezultatih na področju URE in OVE v regiji.

S sodelovanjem in aktivnim vključevanjem občanov želimo doseči in preseči zastavljene cilje na področju varovanja okolja in prispevati svoj delež k prihranku denarja v lastnem gospodinjstvu ter razporejanju denarja v regiji in državi. Hkrati želimo pripomoči k večjim zaposlitvenim možnostim in dvigu kakovosti življenja v Podravju.

Energetsko agencijo za Podravje je v letu 2006 ustanovila Mestna občina Maribor v sodelovanju z Evropsko komisijo.

Video predstavitev

Video transkript

Energetsko agencijo za Podravje (EnergaP) so leta 2006, v sodelovanju z Evropsko komisijo, ustanovile Mestna občina Maribor in šestnajst sosednjih občin. Poslanstvo agencije je širjenje znanja in aktivno delovanje na področju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije, kar predstavlja potencial tudi za razvoj Podravja.

Osnovno delovanje Energetske agencije za Podravje je namenjeno predvsem vzpostavljanju energetsko učinkovitega upravljanja v občinah. Vendar, ker se v agenciji zavedajo, da na naše ravnanje dolgoročno najbolj vplivata prav obveščanje in izobraževanje, so pristopili tudi k projektu vzpostavitve izvedbenih pogojev za izkustveno izobraževanje.

Dr. Vlasta Krmelj, direktorica Energetske agencije za Podravje: Se nam je zdelo, da se morajo predvsem mlajše generacije, nekako skozi primere dobre prakse, skozi neke izkušnje, naučiti kaj to pomeni varčevanje z energijo in kaj pomeni raba obnovljivih virov energije.

V okviru omenjenega projekta izvaja EnergaP tudi številne izobraževalne in motivacijske delavnice ter pripravlja gradiva, ki so namenjena različnim stopnjam izobraževalnega sistema.

Dr. Vlasta Krmelj, direktorica Energetske agencije za Podravje: Ena izmed takšnih aktivnosti je tudi sodelovanje s šolo Janka Padežnika, kjer so se ob letošnjem koncu šolskega leta lotili projekta “Trajnostna mobilnost”, kjer želimo mlade spodbuditi k temu, da bi razmišljali, da je v mestih velik problem promet, da ne povzroča samo zastojev, ampak poleg prometnih nesreč, številne na okolje negativne učinke, povzroča bolezni in seveda jemlje tudi prostor, ki bi ga lahko uporabili za kaj drugega. In tako smo z učenci aktivno delali na tem, da smo spodbujali njihovo ustvarjalnost, mišljenje in ob koncu šolskega leta so potem tudi izvedli dan, namenjen trajnostni mobilnosti in ga poimenovali “S kolesi in koleščki v šolo”. Ta dan so vsi učenci prišli v šolo peš, s kolesi, s skuterji, z rolerji ali z javnim prevozom in potem je bil ves dopoldan namenjen temu, da so na temo trajnostne mobilnosti, okolju prijaznega prometa, tudi ustvarjali, risali in se igrali.

V vrtcu Tezno, enota Mehurčki, je EnergaP izvedel sanacijo stare kotlovnice, kamor so namestili kotel na lesno biomaso, ki je hkrati tudi prvi v vseh zgradbah, ki so v lasti mariborske občine.

Marko Rojs, Energetska agencija za Podravje: To kotlovnico smo se odločili izvesti, da bi pridobili malo več izkušenj na področju uporabe biomase v ogrevalnih sistemih in tudi kot recimo vzorčni primer za druge vrtce in da se učenci in otroci v vrtcih naučijo, da obstajajo drugi načini ogrevanja.

Ker veljajo peleti za CO2 nevtralno gorivo, se bo na letni ravni prihranilo okoli 40 ton emisij CO2, prav gotovo pa ne gre zanemariti tudi dejstva, da se bo ob 60-odstotnem letnem prihranku finančnih sredstev celotna investicija povrnila že v roku osmih do devetih let.

Na Mestni občini Maribor in Energetski agenciji za Podravje stremijo k trajnostni mobilnosti predvsem zaradi posledic onesnaževanja okolja, ki ga povzročajo številna vozila.

Dejan Kosi, Energetska agencija za Podravje: Mi stremimo k temu, da bi bilo okolje v Mestni občini Maribor čim bolj čisto, da bi bilo bolj prijazno ljudem, da bi imeli čim manj vozil. Zato smo se Energetika Maribor in Mestna občina Maribor ter Energetska agencija za Podravje odločili, da pilotno kupimo eno takšno vozilo, ki gre na plin. se pravi na stisnjen zemeljski plin, ki ima zelo dobre karakteristike glede izpušnih emisij CO2 in je identično drugim vozilom, ki so na primer na bencin ali nafto oziroma dizel. Dela se že tudi na tem, da bi se v Maribor pripeljala električna vozila – to že dela Elektro Maribor – kar pa je še bolj čista zadeva. Ampak mislim, če bi imeli veliko vozil na stisnjen zemeljski plin in električna vozila, da smo rešili problem Maribora.

Zemeljski plin je zadnje fosilno gorivo, ki izpolnjuje visoke normative glede vplivov na okolje, zato ga ne gre zamenjevati za utekočinjen naftni plin, znan tudi kot avtoplin, ki ga lahko že nekaj časa točimo tudi na izbranih črpalkah po Sloveniji.

Miran Rožman, Energetika Maribor: V Sloveniji smo skupaj z nekaj podjetji, med drugim tudi z Energapom, pristopili k projektu uvajanja zemeljskega plina v promet. Ta projekt teče že skoraj eno leto. Bili smo relativno uspešni in smo uspešno začeli uvajati zemeljski plin v promet. Res je, da smo bili prvi v Sloveniji, kateri smo postavili lokalne polnilne postaje s katerimi se oskrbujejo tudi vsa naša vozila. Nadaljnji namen širjenja, torej promocije in tudi razširjenost uporabe v prometu, pa je predvsem namen postavitve javne polnilne postaje. Prednost vozila na zemeljski plin je predvsem iz ekološkega vidika in predvsem iz komercialnega vidika, saj je poraba vozil na zemeljski plin bistveno manjša kot poraba na utekočinjen naftni plin, torej vozil na utekočinjen naftni plin, kaj šele v primerjavi s konvencionalnimi vozili na bencinski ali dizelski pogon.