Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
www.ff.uni-mb.si
Odgovorna oseba za izvedbo projekta: prof. ddr. Ana Vovk Korže

O projektnem partnerju

Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru s svojimi oddelki izobražuje na prvi stopnji diplomirane strokovnjake na drugi stopnji pa magistre učitelje na področjih fizične in družbene geografije, zgodovine, sociologije, filozofije, jezikov in slovenskega jezika.

Posebno vlogo na Filozofski fakulteti ima izobraževanje za trajnostni razvoj. Učitelji Filozofske fakultete predavajo na Kmetijski fakulteti, na Fakulteti za zdravstvene vede ter na višjih poklicnih šolah. Na fakulteti so ustanovljeni raziskovalnimi inštituti za razvoj novih znanj za učitelje in lokalne skupnosti.

Mednarodni center za ekoremediacije na Filozofski fakulteti se ukvarja z raziskavami na področju trajnostnega razvoja. Usmeritev MC ERM je:

  • Široko preventivno delovanje: preprečevanje onesnaževanja okolja z izobraževanjem, osveščanjem in informiranjem.
  • Varovanje in razvoj na zaščitenih območij z ekoremediacijami (sonaravni turizem, kmetijstvo).
  • Varovanje okolja z ekoremediacijami zlasti na območjih, kjer ni mogoče uporabiti klasičnih tehnologij (urejanje kanalizacije na podeželju z razpršeno poselitvijo, varovanje obalnega območja, varovanje izvirov pitne vode, varovanje podtalnice, varovanje porečij vodotokov, ublažitev klimatskih ekstremov kot so suše in poplave).
  • Na že degradiranih območij izvajati sonaravne načine sanacije (sonaravna sanacija deponij, črnih odlagališč, sedimentov s težkimi kovinami, komunalnih blat in drugo).

Mednarodni ERM center vodi več projektov, sodeluje v izobraževalnih programih vseh stopenj in sodeluje pri pripravi knjig, delovnih zvezkov, priročnikov. Organizira in vodi tudi strokovna izpopolnjevanja za učitelje ter strokovne delavnice s področja prsti, vode in ekoremediacij. Poslanstvo Mednarodnega centra za ekoremediacije na Filozofski fakulteti je razvijati znanja za sožitje človeka z naravo.

Video predstavitev partnerja

Video transkript

Mednarodni center za ekoremediacije na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru je bil ustanovljen leta 2006, ko se je oblikovala tudi Filozofska fakulteta. Center se ukvarja z raziskavami na področju trajnostnega razvoja, njegovo poslanstvo pa je razvijati znanja za sožitje človeka z naravo.

Ana Vovk Korže, predstojnica MC ERM Filozofske fakultete Univerze v Mariboru: Mednarodni center za ekoremediacije v Mariboru opravlja eno povezovalno vlogo, namreč želeli smo, da v regiji postanemo en vidni razvojni člen in zato smo v delovni načrt tudi dali aktivnosti, kot so pomoč lokalnemu okolju pri pisanju projektov, potem pomoč drugim organizacijam, ki rabijo znanja iz ekoremedacij, torej ponovnih oživitev tako fizičnega okolja kot družbenega okolja.

Na Filozofski fakulteti ima posebno vlogo izobraževanje za trajnostni razvoj. Odpirajo nova znanja za učitelje in lokalne skupnosti, dejavnosti centra za ekoremediacije pa so tudi mednarodne.

Gjoko Nikolovski, vodja internacionalizacije MC ERM: Trenutno v bistvu aktivnosti, ki jih izvajamo, poskušamo na nek način povezati tudi z ostalim delom Balkana. Trenutno ustvarjamo bazo podatkov iz Makedonije, torej institucije, ki se ukvarjajo s podobno problematiko – z ekoremediacijo in trajnostnim izobraževanjem v Makedoniji.

Gjoko Nikolovski, vodja internacionalizacije MC ERM: V Makedoniji prav tako obstajajo institucije, ki se ukvarjajo z ekoremediacijami in trajnostnim izobraževanjem, zato je pomembno, da naše izkušnje s tega področja posredujemo tudi njim.

V Mednarodnem centru za ekoremediacije v prihodnje načrtujejo tudi povezovanje s Srbijo, Hrvaško in Črno goro.

Del Mednarodnega centra za ekoremediacije Filozofske fakultete Univerze v Mariboru je tudi Pisarna za okoljsko informiranje.

Ana Vovk Korže, predstojnica MC ERM Filozofske fakultete Univerze v Mariboru: Kot ima naslov že, je pa namenjena posredovanju okoljskih informacij ljudem, ne samo študentom, ampak tudi širši javnosti.

Pisarna služi kot knjižnica za gradiva, ki jih v centru izdajajo v okviru projekta. Namenjena je tudi študentom, ki imajo mednarodni prakso in tistim, ki pripravljajo diplomo. Pisarna je namreč opremljena z digitalno knjižnico.

V okviru Mednarodnega centra za ekoremediacije deluje tudi terenski laboratorij.

Ana Vovk Korže, predstojnica MC ERM Filozofske fakultete Univerze v Mariboru: Namen tega je, da na terenu neposredno, na mestu samem vzorčimo, jemljemo vzorce vode, zemlje in tudi vegetacije in ugotavljamo stanje. Namreč poznavanje stanja je nujno potrebno, če hočemo ukrepati.

Nina Globovnik, projektna koordinatorka MC ERM: Moja naloga v okviru projekta je, da se predvsem ukvarjam s kvaliteto vodnih virov. Kot vemo, v Sloveniji in tudi drugod v svetu je problematika kakovosti vode  vedno bolj pereč problem.

V centru želijo tako mlade kot starejše spodbuditi, da bi spoznali, na kakšen način pravilno varovati vodo in vodne vire. Izvajajo tudi projekt “Učenje učenja”, kjer izobražujejo učitelje po celotni Sloveniji predvsem o novih oblikah, načinih in metodah poučevanja.

V Mednarodnem centru za ekoremediacije je zaposlena tudi mlada raziskovalka, ki pod mentorstvom red. prof. dr. Ane Volk Korže pripravlja doktorat na temo “Uporaba ekoremediacij na industrijskem območju cone Tezno v Mariboru”.

Mojca Kokot Krajnc, mlada raziskovalka MC ERM: Sam vsebinski del se nanaša na revitalizacijo. V bodoče se bom ukvarjala tako z revitalizacijo urbanih območij kot tudi podeželja, kajti ta dva tipa sta bistveno drugačna. V urbanih območjih je narava popolnoma uničena in mi poskušamo z ekoremediacijami to naravo ponovno spodbuditi, jo oživeti.

Mednarodni center za ekoremediacije vodi več projektov. Eden izmed njih je tudi projekt “Vzpostavljanja izvedbenih pogojev”.

Jerneja Križan, samostojna strokovna sodelavka MC ERM: V okviru projekta vzpostavljamo učne pogoje, s katerimi želimo obiskovalcem poligona, in pa na splošno vsem ljudem, predstaviti funkcije, ki jih tukaj počnemo. Če se osredotočimo na analize prsti, s katerimi želimo pokazati ljudem, da je prst tudi živa snov in pomemben del narave, izvajamo analize. Otrokom pokažemo, kako se jemljejo vzorci prsti, imamo različne svedre, z njimi merimo tudi vsebnost vlage v prsteh.

Mednarodni center za ekoremediacije na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru vzpostavlja trajnostne regije na osnovi vključevanja ekoremediacij kot preventivnih in kurativnih pristopov do okolja. Z načrtovanjem sonaravnih aktivnosti v pokrajini center skrbi za dolgoročno upoštevanje okolja kot vitalnega faktorja trajnostih regij.