LIMNOS podjetje za aplikativno ekologijo, d.o.o.
Požarnice 41, 1351 Brezovica pri Ljubljani
www.limnos.si
Odgovorna oseba za izvedbo projekta: prof. dr. Danijel Vrhovšek

O projektnem partnerju

Limnos je privatno podjetje specializirano v raziskovanje, razvoj, implementacijo in trženje ekoremediacijskih tehnologij za zaščito in obnovo okolja. Glavni poudarek daje raziskovanju in uporabi trajnostnih rešitev za zaščito vodnih ekosistemov in zelenim tehnologijam za obnovo degradiranega okolja.

V podjetju od leta 1992 pripravljajo načrte za izgradnjo in izgrajenih več kot 40 rastlinskih čistilnih naprav za čiščenje komunalnih odpadnih voda iz naselij v Sloveniji, Italiji in na Hrvaškem, za čiščenje industrijskih odpadnih voda in izcednih voda iz odlagališč komunalnih odpadkov. Izdelanih je bilo več kot 25 projektov za rehabilitacijo starih odlagališč odpadkov. V okviru podjetja je potekalo tudi določanje ekološko sprejemljivega pretoka na številnih potokih in rekah v Sloveniji, kjer je zaradi odvzemov vode prišlo do poslabšanja stanja vodnega ekosistema. Podjetje izvaja tudi projekte revitalizacij tekočih in stoječih vodnih teles: ekološko ravnovesje v degradiranih vodnih ekosistemih se obnovi prek izvajanja ustreznih ekoremediacijskih ukrepov.

Z aktivno vlogo v raziskovanju in uporabi sonaravnih tehnologij Limnos prispeva k izvajanju in doseganju ciljev evropske okoljske zakonodaje. Novejše raziskave v okviru podjetja so usmerjene v razvoj novih ekoremediacijskih metod kot so zaščita virov pitne vode in ekoremediacije za upravljanje in zaščito lokacij Natura 2000, razvoj omilitvenih ukrepov ob odvzemih vode ipd.

Limnos prijavlja in vodi mednarodne in nacionalne projekte, izvaja študije izvedljivosti ekoremediacijskih sistemov v različnih regijah, sodeluje z uporabniki, izvaja izobraževalne programe v zvezi z ekoremediacijami v okviru predavanj na fakultetah, mentorstev dodiplomskim in podiplomskim študentom ter izvajanju delavnic. Izvajanje izobraževanja na vseh nivojih predstavlja pomembno dejavnost podjetja, saj smo mnenja, da je izvajanje iz razvoj novih okoljskih tehnologij možno le preko ustrezno izobraženega prebivalstva.

Podjetje je vodilo ali sodelovalo pri številnih mednarodnih in nacionalnih projektih, kot so EUREKA, Era-SME, LIFE, EC Framework Programmes, INTERREG III A, B itd. Poleg tega je podjetje tudi sedež Global Water Partnership (GWP) za Slovenijo. Za razvoj novih okoljskih tehnologij je Limnos prejel več nagrad. Najbolj odmevne so Lillehammer Award 2001 za EUREKA projekt ter National Energy Globe Award: »Sustainable rehabilitation of the landfill site« (2008) in European Regional Champions Award: »Centre of Excellence for Environmental Technologies« (2008).

Video predstavitev partnerja

Pano predstavitev partnerja

Video transkript

Marjana Vrhovšek, direktorica Limnosa: Limnos izvira iz grškega in pomeni sladka voda.

Novinarka: Limnos je podjetje za aplikativno ekologijo. Z nenehnim raziskovanjem iščejo trajnostne rešitve za zaščito vodnih ekosistemov in z zelenimi tehnologijami obnavljajo degradirano okolje.

Marjana Vrhovšek, direktorica Limnosa: Interes našega podjetja je, da to, kar ljudje opažamo v naravi, kako je narava čez milijone let izvajala neke popravke v okolju, prenesemo v tehnološko smer in s tem popravljamo tisto, kar je človek morda v zadnjem desetletju pokvaril.

Dr. Danijel Vrhovšek, lastnik in ustanovitelj Limnosa: Cela Evropa ugotavlja, da z betonom in stroji ne gre več, da se je treba ozret v naravo, kako je narava preživela milijone in milijone let. To tehnologijo sedaj poskušamo spravit v prakso in moram
reči, da uspevamo. Ljudje spoznavajo vse prednosti, ne samo, da zaščitijo okolje ampak tudi kako z okoljem živet.«

Novinarka: V družinskem podjetju je zaposlenih devet raziskovalcev.

Dr. Danijel Vrhovšek, lastnik in ustanovitelj Limnosa: 25 let sem učil na Univerzi v Ljubljani, potem sem pred 25 leti ustanovil firmo, ki je zdaj razrasla v dokaj solidno razvojno, razvojno, raziskovalno, ekološko firmo.

Novinarka: Dandanes je pri nas najbolj aktualno čiščenje odpadnih voda iz majhnih naselij, ščitenje podtalnice in revitalizacija vodotokov, da se preprečijo poplave in suše.

Dr. Danijel Vrhovšek, lastnik in ustanovitelj Limnosa:
Danes ljudje niso več naivni in moraš ponudit nekaj kar je v praksi sprejemljivo, kar potrebujejo in kar je perspektivno, da bodo tako živeli. Mislim, da smo z ekoremediacijam zadeli žebljico na glavico in da so ljudje začeli spoznavati in tudi sprejemajo te naše pristope k varovanju okolja.

Novinarka: Kaj pa sploh so ekoremediacije?

Dr. Danijel Vrhovšek, lastnik in ustanovitelj Limnosa: Ekoremediacije v najkrajšem so spoznavanja naravnih procesov in naravnih ekosistemov in potem prilagoditev teh procesom in sistemov za zaščito in obnovo okolja.

Novinarka: Svoja dognanja in znanje pa poskušajo prek edukativnih projektov prenesti tudi na naslednje generacije.

Alenka Sajovic, vodja izobraževanja, promocije in odnosov z javnostmi v Limnosu: Vsekakor vemo, da smernice gredo v smeri varovanja okolja, trajnostnega razvoja, in mislim, da je prav, da vsa ta znanja, ki jih tukaj v podjetju razvijamo, prenesemo tudi na mlade.

Novinarka: A ne učijo le iz knjig, temveč predvsem z nazornimi primeri na terenu. Tako tudi z učnimi okolji na izobraževalnem poligonu v Modražah.

Marjana Vrhovšek, direktorica Limnosa: Ne samo, da jim mi nekaj pokažemo na enem grafoskopu ali z nekim filmom, ker morebiti prav tako ne zadošča, ampak da v sami naravi izmerijo določene stvari in vidijo, kar se v naravi dogaja.

Dr. Danijel Vrhovšek, lastnik in ustanovitelj Limnosa: Veste, v praksi se kaže, da ko ljudje vidijo, kako to deluje – da teče v rastlinsko čistilno napravo umazana voda, rastline jo pa očistijo v čisto – takrat razumejo, da narava marsikateri proces zna sama.

Alenka Sajovic, vodja izobraževanja, promocije in odnosov z javnostmi v Limnosu: Torej, gre za projekt, s katerim želimo dijakom približati na kako lahko iz narave pridobijo znanja o tem na kakšen način varovati okolje. To se pravi dinamično in aktivno delati na tem. Da lahko konkretno kaj naredijo in se iz konkretne situacije tudi kaj naučijo.

Novinarka: Poligon v Modražah je le en del njihovega doprinosa k projektu z naslovom vzpostavitve izvedbenih pogojev za izkustveno izobraževanje za trajnostni razvoj. Poleg omenjenega, pa v Limnosu vodijo še številne druge projekte za ohranjanje narave, zato je delo zaposlenih vsestransko in zanimivo.

Dr. Maja Zupančič Justin, vodja razvojno-raziskovalnega oddelka v Limnosu: Vedno je nekaj novega, ker smo majhni se človek mora lotevat zelo različnih nalog, tako da delo nikoli ni rutina. Vsak dan se ukvarjaš s čim drugim, ampak vse skupaj pa se vrti okrog varovanja okolja, ekosistemskih rešitev, ekoremedijacij.

Novinarka: Kaj pa vas pri vašem delu veseli?

Dr. Darja Istenič, raziskovalka in vodja projekta Učilnica v naravi v Limnosu: Najbolj mi je zanimivo odkrivat te nove tehnologije pa primerjat naše rezultate s tujimi – kam gredo smernice, kaj se v svetu dogaja novega v zvezi s temi tehnologijami.

Novinarka: Za razvoj novih okoljskih tehnologij so prejeli več nagrad, kot so Lilehamer Award 2001, National Energy Globe Award leta 2008, ter istega leta še European regional champions award. Z aktivno vlogo v raziskovanju in uporabi sonaravnih tehnologij tako Limnos prispeva k doseganju ciljev evropske okoljske zakonodaje in pripomore k ohranjanju našega življenjskega okolja.