Razvojna agencija Kozjansko
Ulica skladateljev Ipavcev 17, 3230 Šentjur
www.ra-kozjansko.si
Odgovorna oseba za izvedbo projekta: Mag. Andreja Smolej, direktorica

O projektnem partnerju

Razvojna agencija Kozjansko je javni zavod. Ustanovljena je bila leta 1999 kot LPC Kozjansko s strani občin Dobje in Šentjur s ciljem razvoja podjetniških pobud, nudenja svetovanja in strokovne pomoči obstoječim in potencialnim podjetnikom ter priprave in izvajanja razvojnih projektov na podeželju. LPC Kozjansko, lokalni pospeševalni center se je dne, 22. julija 2005 s sklepom Okrožnega sodišča v Celju preimenoval v Razvojno agencijo Kozjansko. Razvojna agencija Kozjansko je pravni naslednik LPC-ja Kozjansko in nadaljuje z izvajanjem aktivnosti LPC-ja Kozjansko.

Agencija je nosilna institucija v okviru skupnega Razvojnega programa podeželja sedmih občin (Dobje, Dobrna, Oplotnica Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje, Zreče), v okviru katerega potekajo intenzivne priprave za prijavo na razpis za izbor Leader območij, kar bo območju omogočilo koriščenje evropskih sredstev namenjenih izvajanju Leader osi v okviru nacionalnega Programa razvoja podeželja.

Na področju regionalnega razvoja agencija sodeluje v skupni Mrežno razvojni agenciji Kozjansko (tvorita RA Kozjansko in RA Sotla) ter opravlja javne naloge subjekta regionalnega razvoja za Območno razvojno partnerstvo Obsotelje in Kozjansko, ki je tudi uradno registrirano pri Službi vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko. Vanj so vključene občine Dobje, Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec, Šentjur in Šmarje pri Jelšah.

Video transkript

Razvojna agencija Kozjansko je javni zavod, ki je bil leta 1999 ustanovljen kot LPC Kozjansko s strani občin Dobje in Šentjur, s ciljem razvoja podjetniških pobud, nudenja svetovanja in strokovne pomoči obstoječim in potencialnim podjetnikom ter priprave in izvajanja razvojnih projektov na podeželju.

Mag. Andreja Smolej, direktorica RA Kozjansko: Mi smo že pred leti, lahko rečem, pričeli s projekti, ki so nekako povezani, ne samo z razvojem podeželja – v smislu ustvarjanja infrastrukture – ampak tudi s projekti, ki imajo mehkejše vsebine, na katere včasih radi pozabimo, oziroma za katere tudi lokalne skupnosti težje izločijo določena sredstva.

Razvojna agencija Kozjansko sodeluje v številnih projektih tako na nacionalni ravni, kot tudi v projektih čezmejnega sodelovanja ter v mednarodnih projektih v okviru centralne Evrope, prav tako pa je tudi partner v projektu vzpostavitve izvedbenih pogojev za izkustveno izobraževanje.

Elena Zupanc, strokovna sodelavka RA Kozjansko: Kot vidimo iz samega naslova projekta, delamo izkustvene pogoje oziroma neke pogoje v naravi, ki jih pokažemo različnim ciljnim skupinam kako se učijo z naravo, v naravi, iz narave … Torej s temi naravnimi metodami, kako zaceliti te rane, ki jih je naravi zadal človek. Ena izmed takšnih metod so tudi ekoremediacije z rastlinskimi čistilnimi napravami.

Na Ponikvi že dvajset let uspešno deluje rastlinska čistilna naprava, ki posnema samočistilno sposobnost narave za čiščenje odpadnih voda, in že kmalu bo na območju kozjanske regije zgrajena nova rastlinska čistilna naprava.

V sklopu projekta so bile urejene tudi učne poti, ki poskušajo sprehajalcem približati naravne in kulturne značilnosti Ponikve.

Zlatko Zevnik, predsednik Turistično olepševalnega društva Ponikva: Smo pred tablami dveh poti in sicer vodno kraške učne poti Stanka Buserja, kjer so predvsem zajete naše naravne značilnosti, kot je ta naš vodni svet, čistilna naprava, razni ponori in izviri vode in tudi naša velikonočnica, zaščitena rastlina. In druga pot, to je pot treh ponkovških mož, ki pelje bolj po zahodnem delu krajevne skupnosti Ponikva in pelje do domov, oziroma rojstnih hiš Antona Martina Slomška, do Zaganjškove domačije in do Blaža Kocena, ki je naš tretji pomemben krajan.

Mag. Andreja Smolej, direktorica RA Kozjansko: Razvojna agencija Kozjansko kot partner v projektu, ima nalogo nosilca osveščanja prebivalcev, obiskovalcev območja, ki ga pokriva na področju ravnanja z odpadki in na področju vzpostavljanja pogojev za učenje, izobraževanje s ciljem doseganja učinkov trajnostnega razvoja.

Na dan Zemlje, 20. aprila 2011, je Razvojna agencija Kozjansko podpisala tudi deklaracijo
trajnostnega razvoja Savinjske regije, kar jo še dodatno zavezuje k sprejemanju načel trajnostnega razvoja.

Janez Jazbec, direktor Razvojne agencije Savinjske regije: Izvajanje te deklaracije pomeni način sobivanja, način dela ljudi, ki smo tukaj v Savinjski regiji in glede na to, da je pristopilo že veliko inštitucij, da se za njo zanimajo še drugi, sem optimist in menim, da bo o Savinjski regiji, kot regiji trajnostnega razvoja kmalu še kaj več slišati.